Các hình thức giúp đỡ
Giúp đỡ bằng cách tham gia các chương trình gây quỹ

 
Các chương trình này thường xuyên được tổ chức bởi các cơ quan có chức năng như Mặt trận tổ quốc Việt nam, Hội cưu chiến binh…Bạn có thể tham gia mua vé hoặc tham gia quyên góp trực tiếp.